Thu Trang09:28' SA-10, 10/10/2018

Bộ Tài chính vừa có trả lời Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam) về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20) NK để sản xuất ra mặt hàng săm lốp.

Chưng cất dầu thô. Ảnh minh họa.

Để trả lời DN, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của các bộ liên quan, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:" Đối tượng chịu thuế là Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn".

"Đối tượng không chịu thuế BVMT là Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT".

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: "1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch".

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì dầu xử lý với mã số HS 27.10.19.20 - là dầu thô đã tách phần nhẹ. Thuế suất thuế NK ưu đãi 5%.

Do đó, với các quy định nêu trên, trường hợp dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su, có tên chính thức trong Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam là "Dầu thô đã tách phần nhẹ" được chi tiết với mã số HS 27.10.19.20 không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ.

Nguồn: HQ Online