PV05:17' CH-18, 18/05/2018

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã nhận được Quyết định số 1036/QĐ-BCT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng Cờ thi đua cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua năm 2017 của ngành Công Thương.

Năm 2017, với vai trò chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật và cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thực hiện vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý; Triển khai tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan các cấp với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan và chất lượng giải quyết thủ tục hải quan trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; Phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường giữa Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam…

Bên cạnh Bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân đã có thành tích đóng góp cho Hiệp hội trong năm 2015 và 2016, đây là năm thứ 3 liên tiếp Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam được nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương.

Nguồn: VINPA