VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số 25/2007/QĐ-BKHCN

Số văn bảnSố 25/2007/QĐ-BKHCN
Tên văn bảnQuyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định
Loại văn bản:Quyết định
Nội dung:Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:05/10/2007
Ngày hiệu lực:05/11/2007
Văn bản liên quan:
Số lượt xem:65
File gắn kèm:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

__________

Số: 25/2007/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đốivới các phương tiện đo thuộc Danh mục 

phương tiện đo phải kiểm định

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đolường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CPngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đolường;

Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CPngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định 28/2004/NĐ-CP ngày16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCNngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vềban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định;

Xét đề nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Việc kiểm định các phương tiệnđo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm địnhban hành kèmtheo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ thực hiện theo quy trình kiểm định quy định tại các vănbản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

Danhmục văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định và chu kỳ kiểmđịnh áp dụng đối với từng phương tiện đo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định này.

Trườnghợp văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được thay thế bởi quy chuẩn kỹthuật quốc gia tương ứng thì quy trình và chu kỳ kiểm định các phương tiện đoquy định tại Điều này sẽ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 - Thủ tư­­ớng CP, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố;                               

Viện KSND Tối cao;

- Toà án ND Tối cao;

- Cục kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Lưu VT, TĐC

                    KT. BỘ TRƯỞNG

                    THỨ TRƯỞNG

                (Đã ký)

                  Trần Quốc Thắng


TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .