VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số 28/2011/TT-BCT

Số văn bảnSố 28/2011/TT-BCT
Tên văn bảnThông tư số 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
Loại văn bản:Thông tư
Nội dung:Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành:21/07/2011
Ngày hiệu lực:15/09/2011
Văn bản liên quan:
Số lượt xem:73
File gắn kèm:

BỘ TÀI CHÍNH

______

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quảnlý kinh doanh xăng dầu

tại khu vựcbiên giới

____________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộCông Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giáquá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10  năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăngdầu;

Căn cứ Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004của Chính phủ Quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Biên giới quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000của Chính phủ về Quy chế khu vựcbiên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003của Chính phủ về Quy chế khu vựcbiên giới biển;

Nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên,mốc giới và góp phần chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương hướngdẫn thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10  năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu,như sau:

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn áp dụng một sốbiện pháp quản lý đặc thù tại khu vực biên giới nhằm bảođảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chốngbuôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức liên quanđến quản lý kinh doanh xăng dầu, phòng chống buôn lậu khu vực biên giới.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu cócửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Khu vực biên giới”bao gồm địa giới hành chính của xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hànhchính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền và xã, phường, thị trấngiáp biển và đảo, quần đảo của Việt Namtheo quy định tại các Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 củaChính phủ Quy định chi tiết một sốđiều của Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8năm 2000 của Chính phủ về Quy chếkhu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01năm 2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000của Chính phủ về Quy chế khu vựcbiên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

2. “Cửa hàng bán lẻxăng dầu” là cơ sở bán lẻ xăng, dầu phục vụ tiêu dùng trực tiếp, đáp ứng đủđiều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 củaChính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới

1. Tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biêngiới phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệđường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới theo quy định tạiNghị định 84/2009/NĐ-CP; đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng xăng dầu tại khu vựcbiên giới đó.

2. Những cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng trái phép, khôngđáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, phải dỡ bỏ, đìnhchỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu và chịu chế tài xử lý vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 5. Điều kiện áp dụng các biện pháp quản lý đặcthù

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết địnhviệc áp dụng một số biện pháp đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư này trongtrường hợp giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh thấphơn giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực có chung biên giới của nước ngoài từ 10%trở lên hoặc xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

2. Trong trường hợp áp dụng biệnpháp đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ra Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù, trongđó nêu rõ địa bàn và thời hạn áp dụng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thời gian bán xăng dầu

1. Thờigian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới: từ06h00 đến 18h00 trong ngày.

2. Trongtrường hợp cần thiết và để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của cư dân biêngiới ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh thời gian bán xăngdầu quy định tại khoản 1 Điều này tại từng địa bàn phù hợp với tình hình thựctế.

Điều 7. Kiểmsoát bán lẻ xăng dầu

1. Trường hợp bán xăng dầu cho cácđối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên,cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vựcbiên giới phải lập hóa đơn  ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu quyđịnh tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơnnhưng phải ghi và theo dõi trên bảng kê.

3. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giátrị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Điều 8. Định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãnglai nước ngoài

1. Căncứ vào điều kiện địa lý, địa bàn hoạt động và loại phương tiện, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh quy định lượng xăng, dầu tối đa mà cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khuvực biên giới được phép bán cho phương tiện vãng lai nước ngoài, bao gồm:

a) Lượngbán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ôtô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tôhai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự.

b)Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện thuỷ bao gồm tàu, thuyềnvà các cấu trúc nổi khác có động cơ chuyên hoạt động trên đường thuỷ.

2. Lượng bán xăng dầu tối đa quyđịnh tại khoản 1 Điều này không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày cho mỗiphương tiện giaothông cơ giới đường bộ và 100 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiệnthuỷ.

3. Trong trường hợp do điềukiện địa lý, cần phải quy định lượng bán xăng, dầu vượt mức quy định tại khoản2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép điều chỉnh tăng lượng bán xăng,dầu lên nhưng không quá 20% đối với từng loại phương tiện cụ thể và phải thôngbáo về Bộ Công Thương bằng văn bản.

4. Cácquy định tại Điều này không áp dụng cho tàu thuyền chở hàng siêu trường, siêutrọng, tàu thuyền du lịch liên vận quốc tế.

Điều 9. Phương thức bán lẻ xăng dầu cho phương tiệnvãng lai nước ngoài

1. Ủyban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy địnhphương thức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài phù hợp, đảmbảo thuận tiện cho khách mua hàng, quản lý được lượng xăng dầu bán ra quy địnhtại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

2. Việc bán xăng dầu chỉ được bơm trực tiếp vào bình chứa chínhcủa phương tiện vãng lai nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 8; không bán vàocác dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện.

3. Khi bánxăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn, ghirõ biển kiểm soát của phương tiện.

Điều 10. Cungứng xăng dầu

Khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạikhu vực biên giới, thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm:

1. Mang theo đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến sốlượng xăng dầu đang vận chuyển.

2. Tuân thủ thời gian cung ứng xăng dầu theo quy định của Ủyban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đảm bảo cung ứng xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầutheo đúng số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký hoặc theo hợp đồng đã ký.

Điều 11.Báo cáo kinh doanh xăng dầu

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăngdầu tại khu vực biên giới phải lập danh sách báo cáo Sở Công Thương về các cửahàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới do mình trực tiếp cung ứng xăng dầutheo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Trường hợp có sự thayđổi về cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới (hình thức chủ sở hữu, nguồnxăng dầu cung ứng, ngừng kinh doanh dài hạn) phải gửi báo cáo bổ sung về SởCông Thương trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

2. Thươngnhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầuđối với từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình tại khu vực biên giới về Sở CôngThương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cửa hàng đó theo các kỳ 10 (mười) ngày, tháng, quý, năm. Thờigian gửi báo cáo chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo. Mẫubáo cáo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp tỉnh có biên giới

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biên giới, căn cứ vào tìnhhình cụ thể tại địa phương, quyết định áp dụng Thông tư này; phân công nhiệm vụcụ thể cho từng cấp, từng ngành, phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt khu vực đườngbiên, mốc giới, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, góp phầnchống buôn lậu. Trong quá trình áp dụng phải thường xuyên rà soát tình hìnhthực tế để có sự điều chỉnh phù hợp.

2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cườngkiểm tra, kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới theođúng các quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Bộ Công Thương khi quyết định áp dụng cácbiện pháp đặc thù theo quy định tại Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm của SởCông Thương cấp tỉnh có biên giới

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương cóliên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định tại Thôngtư này.

2. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường định kỳ và đột xuấtkiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vựcbiên giới.

3. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lựclượng Biên phòng kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nướcngoài.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương về lượng xăng,dầu bán ra của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, trong đó nêurõ nguyên nhân làm tăng, giảm lượng xăng, dầu bán ra (nếu có) và đề xuất biệnpháp xử lý.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Thông tư này và cácquy định của pháp luật có liên quan, tùy theo mức độ vi phạm, bị xử lý hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm2011.

2. Trong quá trình áp dụng Thông tư này, nếu phát sinh vướngmắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thương nhân phản ánh kịp thời về BộCông Thương để phối hợp giải quyết./.


Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo 127/TW;

- Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;

- Cơ quan TƯ các đoàn thể;

- Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;

- Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Bộ Công Thương;

- Lưu VT, TTTN.

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú

TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .