VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số 29/2011/TT-BKHCN

Số văn bảnSố 29/2011/TT-BKHCN
Tên văn bảnThông tư số Số 29/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Loại văn bản:Thông tư
Nội dung:Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:15/11/2011
Ngày hiệu lực:01/01/2012
Văn bản liên quan:
Số lượt xem:73
File gắn kèm:

CHÍNH PHỦ

Số: 29/2011/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011


THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN

ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

_____________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

         Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

         Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

         Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

         Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1 khoản 3 Mục II như sau:

1.1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 Bước 2 của điểm 3.1 như sau:

“- Cơ quan đầu mối được chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đầu mối) tổ chức việc thẩm tra hồ sơ dự thảo TCVN để xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007.

- Kết quả thẩm tra được lập thành biên bản thẩm tra và kèm theo hồ sơ dự thảo TCVN chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định”.

1.2. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 6 Bước 2 của điểm 3.1 với nội dung như sau:

“- Tổ chức biên soạn thực hiện:

+ Yêu cầu Ban soạn thảo TCVN hoàn thiện dự thảo TCVN và hồ sơ trên cơ sở biên bản thẩm tra;

+ Trình Bộ, ngành chủ quản (qua Cơ quan đầu mối) hồ sơ dự thảo TCVN đã hoàn thiện để xem xét, quyết định việc chuyển Hồ sơ dự thảo TCVN đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đề nghị thẩm định. Hồ sơ dự thảo TCVN đề nghị thẩm định được lập cho một hoặc một số dự thảo TCVN thuộc cùng một lĩnh vực tiêu chuẩn.”

1.3. Sửa đổi, bổ sung bước 4 điểm 3.1 như sau:

“ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét kết quả thẩm định và thực hiện việc trình công bố TCVN như sau:

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả thẩm định đến Bộ, ngành đề nghị thẩm định (qua cơ quan đầu mối) để chuyển Tổ chức biên soạn hoàn chỉnh dự thảo TCVN theo kết luận của Hội đồng thẩm định;

+ Tổ chức biên soạn sau khi hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, trình Bộ, ngành chủ quản (qua cơ quan đầu mối) hồ sơ dự thảo TCVN để chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập hồ sơ dự thảo TCVN trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

- Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp Bộ, ngành không nhất trí với kết quả thẩm định.”

2. Sửa đổi hai đoạn cuối của điểm 6.2 khoản 6 Mục II như sau:

“Trường hợp đặc biệt, khi tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ISO/IEC 27000,…), ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia được thể hiện tuần tự từ trái sang phải như sau: cụm từ viết tắt TCVN, khoảng trống (auto space), cụm từ viết tắt tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận, khoảng trống, số hiệu tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận, dấu hai chấm (:), năm công bố tiêu chuẩn quốc gia và ký hiệu đầy đủ của tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận đặt trong dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: TCVN ISO/IEC 17011:2007 (ISO/IEC 17011:2004) là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011:2004 và được công bố năm 2007.

Khi thể hiện trên trang bìa của tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu trên được thể hiện như sau:

TCVN ISO/IEC 17011:2007

ISO/IEC 17011:2004”.

3. Bổ sung Phụ lục V “Yêu cầu cơ bản đối với Tổ chức biên soạn” kèm theo Thông tư này.

       Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

       Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Trần Việt Thanh

TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .