MXV12:08' CH-10, 10/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam