MXV03:13' CH-11, 11/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam