MXV09:13' SA-12, 12/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam