MXV09:23' SA-15, 15/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam