MXV08:41' SA-16, 16/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam