MXV09:42' SA-17, 17/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam