MXV10:04' SA-18, 18/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam