MXV10:12' SA-19, 19/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam