MXV08:58' SA-30, 30/11/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam