Giới thiệu về Hiệp hội

1. Tên gọi

1.1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

1.2. Tên tiếng Anh: Vietnam Petroleum Association

1.3. Tên viết tắt tiếng Anh: VINPA

2.Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Xăng dầu Việt Namlà tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành hàng xăng dầucủa Việt Nam, tự nguyện thành lập,không vụ lợi nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững lĩnh vực ngành hàng xăng dầucủa Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước và liên kết với các cá nhân, tổ chức khác của Việt Nam trên phạm vi toàn quốc theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ này và tuân thủ theo luật pháp quốc tế mà Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham gia là thành viên.

Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước là Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội

a)Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo), con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Hà Nội (trường hợp Hiệp hội thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nếu có) Hiệp hội phải thực hiện việc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật chậm nhất không quá 30 ngày (tính từ ngày chuyển đến địa chỉ trụ sở mới)

c) Hiệp hội được thành lập các chi hội, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.