QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
08:54 SA @ Thứ Ba - 04 Tháng Mười Hai, 2012


QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hiệp hội cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (giá dầu thế giới, giá xăng dầu thành phẩm, giá cơ sở, dự báo,…).

3. Được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề, tham gia các đoàn nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức.

4. Được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền thông qua Hiệp hội về những vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

5. Được gặp gỡ, trao đổi thông tin, hợp tác với các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội để tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

6. Được quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, các vị trí lãnh đạo của Hiệp hội; thảo luận và biểu quyết các chủ trương công tác chung của Hiệp hội.

7. Được đưa tin sự kiện, hoạt động, giao thương và quảng bá hình ảnh miễn phí trên website: www.hiephoixangdau.org/ www.vinpa.org.vn.

8. Được giới thiệu thông tin, quảng cáo các sản phẩm của đơn vị trên ấn phẩm Tạp chí Xăng dầu & Cuộc sống.

9. Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Hiệp hội (trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội) để thực hiện việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

10. Được giới thiệu thành viên mới tham gia làm hội viên của Hiệp hội.

11. Được khen thưởng về thành tích sản xuất kinh doanh và những đóng góp xây dựng, phát triển Hiệp hội.

12. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội.

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.

2. Tham gia các hoạt động của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Nguồn: