Chuyển đổi năng lượng xanh lĩnh vực giao thông vận tải
02:49 SA @ Thứ Năm - 01 Tháng Sáu, 2023

Ngày 15/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định 667/QĐ-UBND, ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg, ngày 22/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông - vận tải (GTVT).

Theo Sở GTVT An Giang, chuyển đổi năng lượng xanh là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh. Đồng thời cũng là cơ hội để ngành GTVT tỉnh phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa bền vững, bắt kịp xu thế, trình độ tiên tiến của thế giới.

Theo đó, chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành GTVT là sự chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ, cần dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, nền khoa học tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, ngành GTVT xây dựng lộ trình hợp lý, phù hợp với năng lực huy động nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, bền vững trong thực hiện, thông qua chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Từ đây đến năm 2030, ngành phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc GTVT; phải sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực, nhằm thực hiện mức cam kết trong đóng góp do quốc gia quyết định và mục tiêu giảm phát thải khí metan của Việt Nam. Xa hơn nữa, giai đoạn 2030 - 2050, ngành phải có kế hoạch phát triển hợp lý phương tiện vận tải, chuyển đổi toàn bộ phương tiện trang thiết bị, hạ tầng giao thông sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát triển thải ròng khí nhà kính về “0”…

Đơn cử về đường bộ, ngành GTVT đã kế hoạch xây dựng từ năm 2022 - 2030, từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với loại hình phương tiện này. Mặt khác, có lộ trình phát triển hạ tầng sạc điện phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; khuyến khích bến xe, trạm dừng nghỉ chuyển đổi theo tiêu chí xanh.

Những năm tiếp theo (2030 - 2050), cùng với cả nước, An Giang chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy điện, năng lượng xanh. Riêng các bến xe, trạm dừng nghỉ phải đạt tiêu chí xanh; chuyển đổi toàn bộ máy móc, trang thiết bị xếp, dỡ từ sử dụng hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; cung cấp năng lượng xanh trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngành GTVT An Giang khuyến khích đầu tư đóng mới, nhập khẩu, chuyển đổi phương tiện thủy nội địa sử dụng nguyên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; nghiên cứu xây dựng tiêu chí cảng xanh, tuyến vận tải xanh làm cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư mới cảng thủy nội địa xanh trên toàn địa bàn.

Riêng giao thông đô thị, từ năm 2025 sẽ có 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới, sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công đạt ít nhất 5%. Đến năm 2050, 100% phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; 100% trang thiết bị tại cảng, bến thủy nội địa chuyển đổi tương tự.

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, IoT về giao thông thông minh trong quản lý; về điều hành các lĩnh vực GTVT… Qua đó, phối hợp cơ quan liên quan triển khai, tuyên truyền, chỉ đạo đơn vị ngành GTVT nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, chuyển đổi sử dụng điện năng lượng xanh với phương tiện, thiết bị, hạ tầng giao thông xanh.

Ngay từ bây giờ, ngành GTVT phải tính toán áp dụng giới hạn định mức tiêu thụ nhiên liệu đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo lộ trình, hướng tới giảm tối đa mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải khí nhà kính; tổ chức khoa học, hợp lý giữa các phương tiện vận tải, thúc đẩy chuyển đổi phương thức đường bộ sang loại hình khác; nâng cao thị phần vận tải hành khách công bằng xe buýt, từng bước giảm thiểu sử dụng phương tiện cá nhân. Cũng theo kế hoạch, ngành GTVT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ đưa nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức ngành GTVT lồng ghép vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Được biết, kế hoạch phân công thực hiện trên được gửi đến sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến, được thống nhất, đồng tình. Riêng khâu tổ chức thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện… chủ động triển khai, thực hiện. Sở GTVT là đơn vị chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai trên toàn địa bàn.

Nguồn: