Số 43/2013/TT-BTC

Số văn bản:

Số 43/2013/TT-BTC 

Tên văn bản:

Thông tư số 43/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Loại văn bản:

Thông tư 

Đơn vị ban hành:

Bộ và ngang bộ 

Người ký:

Vũ Thị Mai 

Ngày ban hành:

18/04/2013 

Ngày hiệu lực:

18/04/2013 

BỘ TÀI CHÍNH

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013


THÔNGTƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬPKHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯUĐÃI

______________

Căncứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căncứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốchội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mụcnhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căncứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căncứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăngdầu;

Căncứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một sốmặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tạiThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnmức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tạiBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy địnhtại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2013 vàthay thế các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộcnhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

                                           KT. BỘ TRƯỞNG
                                          THỨ TRƯỞNG
                                        Vũ Thị Mai

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶTHÀNG THUỘC NHÓM 2710
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43 /2013/TT-BTC Ngày 18/04/2013 của BộTài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải:

2710.12

- - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

- - - Xăng động cơ:

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

14

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

14

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

14

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

14

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

14

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

14

2710.12.20

- - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực

7

2710.12.30

- - - Tetrapropylen

14

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

14

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

14

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

14

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

14

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

14

2710.12.90

- - - Loại khác

14

2710.19

- - Loại khác:

2710.19.20

- - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

5

2710.19.30

- - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

5

- - - Dầu và mỡ bôi trơn:

2710.19.41

- - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn

5

2710.19.42

- - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay

5

2710.19.43

- - - - Dầu bôi trơn khác

5

2710.19.44

- - - - Mỡ bôi trơn

5

2710.19.50

- - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh)

3

2710.19.60

- - - Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

5

- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu:

2710.19.71

- - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô

10

2710.19.72

- - - - Nhiên liệu diesel khác

10

2710.19.79

- - - - Dầu nhiên liệu

12

2710.19.81

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23o C trở lên

7

2710.19.82

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23o C

7

2710.19.83

- - - Các kerosine khác

12

2710.19.89

- - - Dầu trung khác và các chế phẩm

15

2710.19.90

- - - Loại khác

3

2710.20.00

- Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

5

- Dầu thải:

2710.91.00

- - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

20

2710.99.00

- - Loại khác

20

VĂN BẢN KHÁC