Số 16/2022/TT-BKHCN

Số văn bản:

Số 16/2022/TT-BKHCN 

Tên văn bản:

Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" 

Loại văn bản:

Thông tư 

Đơn vị ban hành:

Người ký:

Ngày ban hành:

15/12/2022 

Ngày hiệu lực:

01/02/2023 

File gắn kèm:

VĂN BẢN KHÁC