Số 17/2021/TT-BCT

Số văn bản:

Số 17/2021/TT-BCT 

Tên văn bản:

Thông tư số 17/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

Loại văn bản:

Đơn vị ban hành:

Người ký:

Ngày ban hành:

15/11/2021 

Ngày hiệu lực:

02/01/2022 

File gắn kèm:

VĂN BẢN KHÁC